fbpx

Privatlivspolitik

1. Generelt om Webton Danmarks behandling af persondata

1.1 Privatlivspolitikkens omfang

Vi har vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlag for vores behandling af dine persondata, samt fortæller dig om, hvordan vi behandler dine persondata. Det gælder uanset, om du er kunde hos os, leverandør, eller anden form for samarbejdspartner. 

Privatlivspolitikken indeholder i afsnit 1 en overordnet beskrivelse af Webton Danmarks behandling af persondata.

I privatlivspolitikkens sidste afsnit kan du læse om dine rettigheder som registreret, og hvordan du gør brug af dine rettigheder.

Udover denne privatlivspolitik vil du også kunne læse om vores behandling af persondata i Forretningsbetingelser og i Databehandleraftale på vores hjemmeside. For så vidt angår vores hjemmesides brug af cookies, henviser vi til cookiepolitikken.

1.2 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dataansvarlig er:

Webton Danmark ApS.
CVR.Nr. 42226025
Axeltorv 12b
4700 Næstved
www.webton.dk

1.3 Databehandling sker på oplyst grundlag

Senest på tidspunktet for afgivelse af dine persondata vil vi oplyse dig om, hvilke data vi behandler om dig, og med hvilket formål, vi foretager behandlingen.

Oplysningen vil enten ske via henvisning til denne privatlivspolitik eller i form af særskilte oplysninger til dig, herunder eventuelt med anmodning om accept fra dig til behandlingen.

1.4 Data vi behandler om dig

Vores behandling af dine persondata sker for at give en bedre service til dig og sikre kvaliteten for de produkter og tjenester, som vi udbyder til dig.

Data kan blive indsamlet og behandlet af os i forbindelse med følgende kontakt med os:

 • Brug af en af vores hjemmesider, herunder via cookies
 • Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. brev
 • Deltagelse i konkurrencer, events og lign. 

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter typisk en eller flere af følgende:

 • Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer og mail
 • Ordredata, købshistorik, betalingsoplysninger
 • Kontaktoplysninger på medarbejdere hos leverandører
 • Samtykke til markedsføring, nyhedsbreve eller konkurrencer
 • Bruger- og klikadfærd, der indsamles via cookies i forbindelse med din brug af vores hjemmesider, eller via visse af vores nyhedsbreve og markedsføringsmails

1.5 Formålet med vores behandling af dine persondata

Indsamling og behandling af dine persondata vil ske ud fra bestemte oplyste formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Sådanne formål kan indbefatte:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Opfyldelse af aftale på baggrund af din anmodning
 • Administration af din relation til os
 • Drift og optimering af vores hjemmesider
 • Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen
 • Kundeservice og generel kommunikation med os
 • Administration af leverandørforhold
 • Udsendelse af markedsføring, herunder nyhedsbreve
 • Telefonisk salgsarbejde

1.6 Udelukkende behandling af relevante data

Dine persondata vil udelukkende blive behandlet ud fra de ved indsamlingen oplyste formål, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik og de formål, som er oplistet heri. Kun data som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata.

Inden indsamling af dine persondata foretager vi en konkret vurdering af, om det er muligt at begrænse mængden af persondata, som skal indsamles og behandles. Vi foretager derudover også en konkret vurdering af, om det er muligt at behandle dine persondata anonymiseret.

1.7 Udelukkende behandling af nødvendige data

Vores behandling af dine persondata vil kun omfatte de data, som er nødvendige at behandle i henhold til det/de oplyste formål, samt data som er nødvendige til opfyldelse af retlige- eller kontraktuelle forpligtelser. 

1.8 Indhentelse af samtykke inden databehandling eller behandling på andet lovligt grundlag

Inden vi foretager behandlingen, indhenter vi dit samtykke, eller baserer behandlingen på andet lovligt grundlag. Vi oplyser dig om grundlaget og formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik.

Vi indhenter eksempelvis samtykke i følgende tilfælde:

 • Behandling af persondata på baggrund af cookies, når du besøger vores hjemmesider
 • Deltagelse i konkurrencer, events og lign.
 • Udsendelse af markedsføring, herunder nyhedsbreve

1.9 Andre grundlag end samtykke for vores behandling af dine oplysninger

De følgende punkter udgør ikke en udtømmende oplistning af tilfælde, hvor vi baserer vores behandling på andre grundlag end samtykke. Vi henviser derfor også til de specifikke afsnit her i privatlivspolitikken.

1.9.1 Brug af en af vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, vil du blive bedt om at acceptere nærværende privatlivspolitik og cookiepolitikken.

Derudover anvender vores hjemmesider nødvendige cookies, der placeres uden dit samtykke i overensstemmelse med lovgivningen om cookies og med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6(f).

1.9.2 Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. brev

Her er grundlaget for behandlingen af dine persondata, at din henvendelse til os sker på dit eget initiativ, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)(c)(d)(f). Hvis der sker indsamling af dine oplysninger i forbindelse med din henvendelse.

1.9.3 Henvendelser til kundeservice

Pr. telefon:

 • Her er grundlaget for behandlingen af dine persondata, at din henvendelse til os sker på dit eget initiativ, og vi henviser til privatlivspolitikken på vores kundeservice-side, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)(c)(d)(f).

Via en af vores hjemmesider eller sociale medier:

 • Du bliver bedt om at acceptere eller bliver henvist til vores privatlivspolitik for kundeservice, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a)(c)(f).

1.10 Dine persondata vil løbende blive kontrolleret og opdateret

Persondata, som vi behandler om dig, vil blive kontrolleret og opdateret løbende, så vi sikrer, at den indhentede data ikke er urigtig eller vildledende.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata. 

Du kan i pkt. 3 om dine rettigheder læse mere om, hvad du gør, hvis der sker relevante ændringer relateret til dine persondata.

1.11 Sletning af unødvendige persondata

Når formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata er opfyldt, vil oplysningerne blive slettet, såfremt der ikke er anden hjemmel til opbevaringen.

Vi har vurderet et behov for følgende opbevaringsperioder, der dog ikke udgør en udtømmende liste. Vi henviser derfor også til de specifikke afsnit her i privatlivspolitikken.

1.11.1 Ved besøg på vores hjemmeside

Vi henviser til afsnittene for de enkelte hjemmesider samt afsnittet om cookies, hvor du kan læse mere om de konkrete opbevaringsperioder for data indsamlet via cookies. 

1.11.2 Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. brev

Henvendelser pr. mail direkte til en af vores medarbejdere, eller som videresendes af en af vores samarbejdspartnere til en af vores medarbejdere, og som vedrører os, slettes når formålet med opbevaringen ikke længere er til stede. Dette vurderes konkret ud fra den enkelte mail i forhold til formålet med henvendelsen og indholdet af mailen, herunder om mailen falder ind under en af de øvrige kategorier oplistet i dette afsnit.

Henvendelser pr. mail til en af vores medarbejdere, der ikke vedrører Webton, slettes efter underretning til afsender, hvis henvendelsen ikke giver medarbejderen anledning til at foretage sig yderligere.

Vi har en generel slettepolitik, hvorefter medarbejderne skal slette eller anonymisere persondata, når der ikke længere er et formål med opbevaringen eller hjemmel hertil.

1.11.3 Konkurrencer, events og lign.

Vi opbevarer dine persondata indsamlet i forbindelse med konkurrencer, events og lign., så længe der er et formål med opbevaringen.

1.11.4 Udsendelse af nyhedsbreve og anden markedsføring

Hvis du har samtykket i at modtage nyhedsbreve eller anden markedsføring, vil vi opbevare dine oplysninger indtil du afmelder dig nyhedsbrevet eller modtagelsen af markedsføring, eller i henhold til det konkrete samtykke.

Er der tale om fremsendelse af enkeltstående materiale, opbevarer vi dine oplysninger indtil der ikke længere er et formål med opbevaringen, eller i henhold til det konkrete samtykke.

Se også pkt. 2.1 om privatlivspolitik for nyhedsbreve og anden markedsføring.

1.11.5 Cookies

I forhold til sletning af persondata indsamlet via cookies henviser vi til afsnittet om cookies.

1.12 Beskyttelse af persondata

Vores behandling af persondata foregår efter regler vi internt har vedtaget. Reglerne indeholder instrukser og foranstaltninger, med det formål at beskytte dine persondata.

Således vil vi behandle dine persondata på en måde, hvorved undgås at persondata bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uautoriseret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine persondata. 

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. 

Datatilsynet vil ligeledes blive orienteret ved sikkerhedsbrud i henhold til lovgivningen.

1.13 Cookies

1.13.1 Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekst-fil, som bliver gemt på din computer, telefon eller andet terminaludstyr, som du bruger til at besøge hjemmesiden. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies bliver enten placeret af os (1. parts cookies) eller en af vores samarbejdspartnere (3. parts cookies).

Vi anvender cookies for at få vores hjemmesider til at fungere og for at gøre dem lettere for dig at bruge. Cookies hjælper os bl.a. til at genkende din computer eller andet terminaludstyr, og med at få overblik over dine besøg, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiderne og vores ydelser. Dermed kan vi give dig en bedre brugeroplevelse med mere relevant indhold. 

Vi kan også i visse tilfælde anvende cookies til at tracke din adfærd på hjemmesiderne med henblik på at målrette markedsføring og annoncer på vores eller vores samarbejdspartneres hjemmesider, eller via mail, hvor du har tilmeldt dig nyhedsbreve eller anden modtagelse af markedsføring fra os. Læs mere herom i pkt. 2.1.

Vi opdeler cookies i følgende kategorier:

 • Nødvendige
 • Funktionelle
 • Statistiske
 • Marketing

Du kan læse mere om vores hjemmesiders anvendelse af cookies, samt hvordan du afviser eller sletter cookies, i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesider.

1.13.2 Data vi behandler om dig på baggrund af cookies

Det vil fremgå af cookiepolitikken på den konkrete hjemmeside du måtte besøge, om sidens cookies indsamler følgende typer af oplysninger om dig, der efter omstændighederne kan udgøre persondata:

 • et unikt ID
 • tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
 • dit terminaludstyrs IP-adresse
 • din geografiske placering
 • hvilke sider du klikker på (interesser og søgehistorik) 
 • information om transaktioner

1.13.3 Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata

Vi behandler dine persondata på baggrund af forskellige typer af cookies til nedenstående formål:

Nødvendige cookies:

 • Grundlæggende funktioner på hjemmesiderne, så hjemmesiderne virker og bliver vist korrekt i din internetbrowser

Funktionelle, Statistik og Marketing cookies:

 • Site analytics-cookies anvendes til tracking af, hvilke sider der besøges
 • Social media-cookies anvendes til at dele / ”like” produkter
 • Profilering / Personaliserings-cookies anvendes til at målrette indhold på siden til den besøgende
 • Marketing-cookies anvendes til at promovere relevante produkter

Du kan læse mere om behandlingen af oplysninger, herunder persondata, og formålet med hver enkelt cookie i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesider samt i pkt. 1.14.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Indsamling og behandling af persondata på baggrund af Nødvendige cookies foretages med hjemmel i databeskyttelseslovens art. 6(f), da indsamlingen er nødvendig for at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, og da hjemmesiden ikke kan fungere ordentligt uden disse cookies. Du kan derfor ikke fravælge placeringen af disse cookies, men du kan læse mere om, hvordan du sletter disse cookies i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesider.
 • Indsamling og behandling af persondata via Funktionelle, Statistiske og Marketing cookies foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6(a) og 6(f), da indsamlingen sker henholdsvis på baggrund af dit samtykke til den pågældende cookiepolitik til vores placering af cookies, og dermed behandling af persondata, samt ud fra vores legitime interesse i at kunne optimere hjemmesidernes funktioner, informationer og layout til gavn for dig. 

1.13.4 Sletning af persondata indsamlet via cookies

Vi henviser til cookiepolitikken på hjemmesiden.

Når formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata via cookies er opfyldt, vil dine persondata blive slettet, såfremt der ikke er anden hjemmel til opbevaringen.

Hvor det er anført, at vi videregiver persondata indsamlet via cookies på vores hjemmesider til tredjemand, henviser vi til sletningspolitikken/retention policy i privatlivspolitikken eller tilsvarende politik hos den modtagende tredjemand.

 • Videregivelse af persondata indsamlet via cookies og overførsel heraf til tredjelande

I forhold til videregivelse af persondata, herunder overførsel til modtagere i tredjelande, på baggrund af cookies henviser vi til pkt. 1.16.1.

1.14 Overførsel og videregivelse af persondata

Vi kan efter omstændighederne overlade eller videregive dine persondata til følgende kategorier af modtagere:

 • Databehandlere, fx IT leverandører som led i drift og support af vores hjemmesider og systemer
 • Koncernselskaber
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser
 • Leverandører af ydelser til målretning af markedsføring på baggrund af cookies (3. parts cookies). Du kan læse mere om vores videregivelse af persondata til tredjemand på baggrund af cookies i cookiepolitikkerne på de konkrete hjemmesider, i underafsnittene i denne politik for de konkrete hjemmesider og i pkt. 16.
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det

1.15 Overførsel eller videregivelse til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

1.15.1 Videregivelse til modtagere i tredjelande via cookies

Generelt

Vi videregiver persondata på baggrund af cookies til en række modtagere uden for EU og EØS. Læs mere herom i de enkelte afsnit nedenfor, hvor en række af vores hjemmesider, formater, koncepter og produkter er mere specifikt beskrevet, og i cookiepolitikken.

Herudover indsamler vi på en række hjemmesider data via cookies om din adfærd på hjemmesiden, som vi videregiver til leverandører af ydelser inden for målretning af markedsføring.

Produkter der anvendes til målretning af markedsføring kan eksempelvis være Google Analytics, Adobe Analytics og Facebook Pixel.

Modtagere af data er:

 • Google Analytics –> Google LLC
 • Adobe Analytics –> Adobe Systems Incorporated
 • Facebook Pixel –> Facebook Inc

Overførselsgrundlaget er certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45.

Du kan læse mere om EU-U.S. Privacy Shield på www.privacyshield.gov.

Du kan læse mere om overførselsgrundlag på Datatilsynets hjemmeside.

De indsamlede data er isoleret set anonymiserede, men hvis du har en Facebook profil vil Facebook kunne sammenstille oplysningerne med din profil, hvorved Facebook vil kunne identificere dig. Vi henviser derfor også til privatlivspolitikken for din Facebook profil og Facebooks øvrige politikker.

1.15.2 Særligt om Facebook Pixel

Vores anvendelse af Facebook Pixel på en af vores hjemmesider indebærer, at Facebook indsamler følgende oplysninger:

 • HTTP-headere – Alt det, der står i HTTP-headere. HTTP-headere er en standardwebprotokol, der sendes mellem en browser og en server på internettet. HTTP-headere indeholder IP-adresser, oplysninger om webbrowseren, sidelokation, dokument, henviser og enhed.
 • Pixelspecifikke data – Omfatter pixel-id og Facebook-cookien.
 • Data om klik på knap – Omfatter alle klik på knapper fra websitebesøgende, etiketterne på knapperne og alle besøgte sider som følge af klik på knapperne. Omfatter desuden feltnavne i websiteformular, f.eks. ‘e-mail’, ‘adresse’, ‘antal’ til køb af et produkt eller en tjeneste. Vi registrerer ikke formularfeltværdier, medmindre du inkluderer dem som en del af avanceret matchningeller valgfrie værdier.
 • Sidemetadata – Omfatter sidebeskrivelser, tags og søgeord. Dette er de samme data, som oftest bruges af søgeprogrammer og andre webtjenester til rangering af sider.

Vi henviser også til www.facebook.com for yderligere information om Facebook Pixel.

1.15.3 Overførsel til modtagere i tredjelande, der ikke sker via cookies

I visse tilfælde overfører vi oplysninger til leverandører eller underleverandører eller IT-serviceydelser uden for EU og EØS, uden at dette sker via cookies, fx når du deltager i en konkurrence eller et event.

Derudover anvender vi følgende leverandører af IT support på vores IT systemer i Webton generelt, der kan indebære overførsel af persondata til leverandørerne:

 • SugarCRM – Databehandler
 • Bluehost – Databehandler

2.Privatlivspolitikker

2.1 Privatlivspolitik for udsendelse af markedsføring

I det følgende omtaler vi alle typer af markedsføring, herunder nyhedsbreve, under samlebetegnelsen ”markedsføring”.

2.1.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Se pkt. 1.3

2.1.2 Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Vi behandler dine persondata til følgende formål:

 • Fremsendelse af markedsføring, fx via mails eller sms, med nyheder, kampagner, tilbud, samt oplysninger om konkurrencer og events
 • Administration af din relation til os som tilmeldt
 • Udsendelse af servicemeddelelser
 • Personalisering (profilering) af vores markedsføring og hjemmesider til dig, herunder på baggrund af din klikadfærd i forhold til de modtagne markedsføring ved hjælp af cookies.
 • Statistiske formål til optimering af vores markedsføring og hjemmesider

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Dit samtykke til modtagelse af markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a)
 • Udsendelse af markedsføring uden samtykke på baggrund af dit tidligere køb hos os i de tilfælde, hvor vi vælger at benytte os af denne mulighed i markedsføringslovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f). Her vil henvendelsen i stedet blot indeholde et link til denne privatlivspolitik.­­
 • Vores legitime interesse i at kunne administrere din tilmelding, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Vores legitime interesse indsamle data til statistiske formål til optimering af vores markedsføring og hjemmesider, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Dit samtykke til profilering, jf. databeskyttelseslovens art. 6(a) og 22, stk. 2(c)
 • Vores legitime interesse i at kunne indsamle og administrere dine oplysninger, herunder via din klikadfærd i forhold til udsendt markedsføring og via cookies på vores hjemmesider, til personalisering af vores markedsføring og hjemmesider til dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f). Se også pkt. 1.14 om cookies.
 • Vores legitime interesse indsamle data til statistiske formål til optimering af vores markedsføring og hjemmesider, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)

2.1.3 Kategorier af persondata

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Navn/Firmanavn
 • Telefonnummer
 • Mail
 • Din klikadfærd i forhold til udsendt markedsføring

2.1.4 Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi overlader dine persondata til behandling hos vores leverandører af IT-systemer til håndtering af vores udsendelse af markedsføring.

2.1.5 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi henviser til pkt. 1.15.1 om overførsel til tredjelande via cookies.

2.1.7 Hvor dine persondata stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til modtagelse af markedsføring, og de oplysninger vi har indsamlet via din klikadfærd i forhold til den udsendte markedsføring og via cookies på baggrund af dine besøg på vores hjemmesider.

2.1.8 Opbevaring af dine persondata

Vi opbevarer dine persondata, herunder oplysninger indhentet via cookies, så længe du er tilmeldt modtagelse af markedsføring fra os, idet vi sletter oplysningerne ved anonymisering, hvis der er gået 1 år, siden du sidst har læst den modtagne markedsføring fra os.

Vi gemmer endvidere dit samtykke af dokumentationshensyn i forhold til databeskyttelsesloven og markedsføringsloven i 5 år regnet fra det seneste tidspunkt vi har benyttet dit samtykke.

2.1.9 Profilering

Vi kan anvende profilering til brug for målretning af vores annoncering, hvor du har samtykket til dette i forbindelse med afgivelsen af dit samtykke til at modtage markedsføring.

Profileringen vil ikke betydeligt påvirke enkeltpersoner, men vil begrænse sig til brug for markedsføring.

Profileringen kan ske ved at sammenstille data om din adfærd på vores hjemmesider med de oplysninger som du har afgivet i forbindelse med din tilmelding til modtagelse af markedsføring.

Vi profilerer hvilke produkter eller produktgrupper, du er mest interesseret i, for at kunne målrette vores annoncering imod at kunne tilbyde dig de mest relevante tilbud, nyheder og produkter.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod direkte markedsføring, hvorefter vi ophører med at behandle dine persondata som anført og sletter de indsamlede data om dig. 

2.1.10 Retten til at trække samtykke tilbage

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Kontakt os, hvis du har spørgsmål, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage via info@webton.dk.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

3. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Vil du gøre brug af dine rettigheder, og er du kunde, så kontakt os på info@webton.dk. Er du medarbejder, tidligere medarbejder, ansøger eller kandidat, og vil gøre brug af dine rettigheder for ansættelsesrelaterede persondata, så kontakt os på info@webton.dk.

3.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

3.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Sker der relevante ændringer relateret til de persondata, vi har indhentet om dig, så kontakt os på info@webton.dk for at få oplysningerne ændret.

3.3 Ret til sletning og tilbagekaldelse af samtykke

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at anmode om sletning af dine oplysninger eller at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

3.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

3.5 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

3.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

3.7 Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Scroll to Top